HUMAN Research Centre
Turkish CA Terms

This page includes a list of CA terms in Turkish language. Please contact sertolcay [at]yahoo.com if you want to suggest new terms or changes to the existing ones. 

Bu sayfa Türkçe Konuşma Çözümlemesi terimlerini içermektedir. Yeni bir terim önermek ya da varolan terimlerde değişiklik tavsiyesinde bulunmak isterseniz lütfen sertolcay [at]yahoo.com adresine e-posta gönderiniz. 

 

To cite Turkish CA terms, please refer to our article:

Türkçe Konuşma Çözümlemesi simgelerini alıntılamak için, lütfen makalemize atıfta bulununuz.

Sert, O., Balaman, U., Can Daşkın, N., Büyükgüzel, S., & Ergül, H. (2015). Konuşma Çözümlemesi Yöntemi. Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi, MEUDED, 12(2), 1-43.

 

SÖZLÜKÇE

Türkçeleştirilmiş Konuşma Çözümlemesi Terimleri (alfabetik olarak sıralanmıştır) 

Özgün Adı Türkçesi Özgün Adı Türkçesi
acknowledgement token alındılama işareti orientation yönelim
action formation eylem oluşturma other-initiated other-repair alıcı başlatımlı alıcı onarım
action eylem other-initiated self-repair alıcı başlatımlı kendi onarım
adjacency pair sıralı çift overlap örtüşme
avoidance strategy kaçınma stratejisi post-expansion art-genişletme
base adjacency pair temel sıralı çift post-first ilk kısmın ardı
bottom-up approach tabandan-yukarı işlemleme pre-expansion ön-genişletme
CA-for-SLA* KÇ-İDE** pre-second ikinci kısmın önü
claims of insufficient knowledge yetersiz bilgi iddiaları preference yeğleme
classroom interactional competence sınıf içi etkileşimsel yeti preference organization yeğleme düzeni
confirmation token onay belirteci preferred yeğlenen
conversation analysis konuşma çözümlemesi procedural yönetsel
dispreffered yeğlenmeyen recipient alıcı
emic perspective içeriden bakış açısı reflexive relation dönüşlü bağıntı
epistemic status epistemik durum repair onarım
epistemic status check epistemik durum yoklaması repairable onarılabilir
ethnomethodology budun yöntembilim same turn repair aynı söz sırası onarımı
expansion genişleme second pair part sıralı çiftin ikinci kısmı (SÇ2)
first pair part sıralı çiftin ilk kısmı (SÇ1) self-initiated other-repair kendi başlatımlı alıcı onarım
form-and-accuracy yapı-ve-doğruluk self-initiated self-repair kendi başlatımlı kendi onarım
hesitation marker Çekinme/karasızlık belirteci sequence dizi
insert expansion ara genişletme sequence closing third dizi kapatan üçüncü
institutional interaction kurumsal etkileşim sequence organization dizi düzeni
interactional awareness etkileşimsel farkındalık sequential action dizisel eylem
interactional competence etkileşimsel yeti sequential organization dizisel düzen
interactional resources etkileşimsel kaynaklar social action sosyal eylem
intersubjectivity öznelerarasılık social interaction sosyal etkileşim
known-information question cevabı bilinen bilgi sorusu task-oriented görev-odaklı
learning behavior tracking öğrenme davranışı takibi third position repair üçüncü konum onarımı
markedness belirtisellik token işaret
marker belirtici transcription çevriyazı
meaning-and-fluency anlam-ve-akıcılık transition relevance place geçişe uygun nokta (GUN)
minimal acknowledgement token minimal alındılama işareti transition space repair geçiş alanı onarımı
minimal post-expansion minimal art-genişletme trouble source sorun kaynağı
multimodal resources çokkipli kaynaklar turn söz sırası
mutual intelligibility karşılıklı anlaşılabilirlik turn construction unit söz sırası oluşturma birimi (SOB)
naturally occurring interaction doğal gelişen etkileşim turn design söz sırası tasarımı
next turn proof procedure bir sonraki sıranın kanıt getirmesi işlemi turn distribution söz sırası dağılımı
non-minimal post-expansion minimal olmayan art-genişletme turn taking söz sırası alma

*CA-for-SLA (conversation analysis for second language acquisition)

**KÇ-İDE (ikinci dil ediniminde konuşma çözümlemesi)


Türkçeleştirilmiş kavramlar aşağıda künyesi bulunan doktora tezinden alınmıştır (Alfabetik olarak sıralanmıştır.) 

Kardaş İşler, N. (2019). İlkokul sosyal bilgiler dersinde öğrenci başlatımları ve öğrenme fırsatları: Konuşma çözümlemesi yaklaşımı. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Özgün Adı

Türkçesi

Özgün Adı

Türkçesi

attentive listening

özenli dinleme

pedagogical agenda

öğretimsel gündem

collection

seçki

request for confirmation

doğrulama isteği

counter question

karşı soru

self selection

öz seçim

embedded repair

gömülü onarım

step in

araya girme

explicit positive assessment

vurgulu olumlu değerlendirme

type-confirming response

soru köküne uygun yanıt

learner initiative

öğrenci başlatımı

volunteering response

yanıtlamaya gönüllü olma

 


To cite Turkish CA transcription conventions, please refer to our article:

Türkçe çeviriyazı simgelerini alıntılamak için, lütfen makalemize atıfta bulununuz.

Sert, O., Balaman, U., Can Daşkın, N., Büyükgüzel, S., & Ergül, H. (2015). Konuşma Çözümlemesi Yöntemi. Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi, MEUDED, 12(2), 1-43.

Çeviriyazı Simgeleri ve Anlamları (Jefferson’a [2004] dayanarak hazırlanmıştır.)

Simge Adı Anlamı
[ ] Örtüşme Örtüşmenin başlangıç [ ve bitiş ] noktalarını belirtir.
= Mandallama Sözcenin boşluk bırakmadan bir önceki sözceyi takip etmesini belirtir.
(.) Anlık duraklama 0.2 saniye ve altındaki anlık duraklamaları belirtir. Parantez içerisinde nokta yerine sayı belirtilmesiyle de duraklamanın tam olarak uzunluğu ifade edilir.
. ↓ Düşen tonlama Tonlamanın ya da sesin düşüşünü belirtir.
? ↑ Yükselen tonlama Tonlamanın ya da sesin yükselişini belirtir.
- Kesme Konuşmanın ani bir şekilde kesilmesini belirtir.
> < Hızlı konuşma Büyüktür simgesi ile küçüktür simgesi arasındaki çeviriler konuşmanın normalden daha hızlı gerçekleştiğini belirtir.
< > Yavaş konuşma Küçüktür simgesi ile büyüktür simgesi arasındaki çeviriler konuşmanın normalden daha yavaş gerçekleştiğini belirtir.
° ° Düşük ses Derece simgeleri arasında çevrilen konuşmalar yumuşak, kısık veya düşük bir ses kullanıldığını belirtir.
ABC Yüksek ses Büyük harflerle çevrilen konuşma bölümleri normalden oldukça yüksek bir ses kullanıldığını belirtir.
abc Vurgu Çevirinin altı çizili bölümleri konuşmada vurgu yapılan bölümleri belirtir.
::: Uzatma Her bir iki nokta üst üste ilgili sesin 0.2 saniyelik uzatılmasını belirtir.
hhh Nefes verme h harfleri duyulabilir nefes verme sesini belirtir ve sesin devam ettiği oranda harf sayısı artabilir.
.hh Nefes alma Noktayı takip eden h harfi duyulabilir nefes alma sesini belirtir ve sesin devam ettiği oranda harf sayısı artabilir.
( ) Anlaşılması zor konuşma Çeviriyazıyı oluşturan araştırmacının tam olarak anlayamadığı konuşma bölümleri parantez içerisinde belirtilir.
(( )) Çeviriyazı yorumları Sözlü olarak ifade edilmeyen veya çeviriyazıyı oluşturan kişinin yorum eklemesini gerektiren konuşma bölümlerini belirtir.